Skip to content

Klinische studies

Sinds 2012 hebben medeoprichter Dr. Julien Sapin en zijn team klinisch onderzoek gedaan in tal van revalidatiecentra. Dit onderzoek heeft de effectiviteit aangetoond van de interactieve neurorevalidatie-apparaten op het herstel van patiënten.

September 2019
Effectiveness of upper-limb robotic-assisted therapy in the early rehabilitation phase after stroke: A single-blind, randomised, controlled trial
In deze RCT werden 45 patiënten met een acute beroerte gerandomiseerd om hetzij standaardtherapie, hetzij dosisafhankelijke therapie te krijgen waarbij 25% van de sessies werd vervangen door robot-ondersteunde therapie (RAT - robot-assisted therapy) met REAplan®. Achtentwintig personen werden beoordeeld na de interventie. 6 maanden na de beroerte bleek dat de metingen van de algemene handvaardigheid, functionaliteit van de bovenste ledematen en de maatschappelijke participatie van de patiënt significant hoger waren in de RAT-groep. De onderzoekers concludeerden dat RAT in combinatie met conventionele therapie in het begin van de revalidatiefase van een beroerte effectiever is dan enkel conventionele therapie.
September 2019
September 2016
Performance-based robotic assistance during rhythmic arm exercises
In dit artikel is ingegaan op een nieuwe prestatiegerichte ondersteuningsmethode voor het trainen van ritmische bewegingen met een revalidatie-robot. Patiënten werden aangemoedigd om door oefening soepelheid, snelheid en amplitude van bewegen te verbeteren. De doeltreffendheid van de bewegingsondersteuning bij patiënten met een beroerte werd vastgesteld omdat deze (i) zich aanpast aan de real-time prestaties van de patiënt, (ii) de motorische prestaties van de patiënt verbetert en (iii) niet leidt tot verslapping van de patiënt. Hierdoor concludeerden de onderzoekers dat de prestatieafhankelijke ondersteuning voor het trainen van ritmische bewegingen een geschikte aanvulling is op robot-ondersteunde therapieën van de bovenste ledematen om zo een groter motorisch repertoire te trainen.
September 2016
Juli 2015
Age Effects on Upper Limb Kinematics Assessed by the REAplan Robot in Healthy Subjects Aged 3 to 93 Years
Deze studie was de eerste om de leeftijdseffecten op de kinematica van de bovenste ledematen en normatieve waarden vast te stellen door middel van onderzoek naar beweging bij 370 gezonde proefpersonen in de leeftijd van 3-93 jaar. De deelnemers voerden twee uni-directionele en twee geometrische taken tien opeenvolgende keren uit met de REAplan®, waarbij 26 kinematische indices werden berekend voor de vier taken. Hiervan vertoonden negentien van de berekende kinematische indices een leeftijdseffect.
Juli 2015
November 2014
Age Effects on Upper Limb Kinematics Assessed by the REAplan Robot in Healthy School-Aged Children.
Deze studie was de eerste die een robot gebruikte om de leeftijdseffecten op de kinematica van de bovenste ledematen te bepalen en normen vast te stellen door bewegingen te meten bij 93 gezonde kinderen van 3-12 jaar. Er werden vier taken uitgevoerd met de REAplan® en 28 kinematische indices berekend. Vierentwintig hiervan lieten verbetering zien tijdens de kindertijd en oudere kinderen vertoonden betere bewegingen van de bovenste ledematen.
November 2014
Juli 2014
Upper Limb Robot-Assisted Therapy in Cerebral Palsy: A Single-Blind Randomized Controlled Trial
Deze RCT heeft 16 kinderen met cerebrale parese gerandomiseerd naar hetzij vijf conventionele therapiesessies per week, hetzij 3 conventionele therapiesessies en 2 robot-ondersteunde sessies met REAplan® per week, en dit gedurende 8 weken. Tijdens elke robot-ondersteunde sessie voerden patiënten gemiddeld 744 bewegingen uit. Van de beoordeelde variabelen verbeterden de bewegingsvrijheid en handvaardigheid (beoordeeld door de Box en Block-test) significant meer in de robotgroep dan in de controlegroep.
Juli 2014
November 2013
Using the robotic device REAplan as a valid, reliable, and sensitive tool to quantify upper limb impairments in stroke patients
Deze prospectieve cohortstudie had tot doel een protocol te valideren voor de beoordeling van de kinematica van de bovenste ledematen met behulp van de REAplan®-robot bij patiënten met een beroerte. Vierenveertig kinematische indices werden verkregen uit 4 taken uitgevoerd door 25 patiënten met een beroerte en 25 gezonde proefpersonen van dezelfde leeftijd. Bij patiënten met een beroerte vertoonden 43 kinematische indices een matige tot uitstekende betrouwbaarheid. Bij gezonde proefpersonen vertoonden 25 kinematische indices een matige tot uitstekende betrouwbaarheid en 3 vertoonden een lateraliteitseffect. Van de 44 indices waren er 27 veranderd bij patiënten met een beroerte in vergelijking met gezonde proefpersonen (p <0,05). Een principale componentenanalyse maakte de uitwerking van een 5-index protocolversie mogelijk. Onderzoekers concludeerden dat deze studie een gestandaardiseerd, valide, betrouwbaar en gevoelig protocol biedt om stoornissen van de bovenste ledematen bij patiënten met een beroerte te kwantificeren met behulp van een 2D robot.
November 2013
Maart 2012
A robotic device as a sensitive quantitative tool to assess upper limb impairments in stroke patients: A preliminary prospective cohort study
Deze prospectieve cohortstudie vergeleek kinematische indices bij 10 gezonde proefpersonen van dezelfde leeftijd en 10 patiënten met een beroerte door verschillende taken te evalueren die werden uitgevoerd met deREAplan® robot, met als doel een objectief en gestandaardiseerd protocol te bieden om de stoornissen van de bovenste ledematen bij patiënten met een beroerte te beoordelen. Verschillende kinematische indices werden geanalyseerd uit 3 willekeurig toegewezen taken (grote amplitude, gerichte en geometrische bewegingen) uitgevoerd door de aangedane arm bij patiënten met een CVA en de dominante arm bij gezonde proefpersonen. Voor bewegingen met een grote amplitude was het bereik van de patiënten met een beroerte minder constant in amplitude, minder rechtlijnig en minder gelijkmatig dan die voor gezonde proefpersonen (p <0,001). Voor gerichte bewegingen was het bereik van de patiënten met een beroerte minder rechtlijnig dan die van de gezonde proefpersonen (p <0,001). Voor geometrische bewegingen hadden de patiënten met een beroerte meer moeite om de gevraagde vormen te maken in vergelijking met de gezonde proefpersonen (p <0,01). Onderzoekers stelden voor dat verdere gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken deze kwantitatieve tool zouden kunnen gebruiken om de werkzaamheid van behandelingen zoals robot ondersteunde therapie te beoordelen.
Maart 2012
Play Video